Chia sẻ

Tre Làng

CÔNG BỐ DANH SÁCH BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG KHÓA 12

TTO - Tại phiên bế mạc sáng 28-1, Đại hội XII đã công bố kết quả bầu 19 thành viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư và Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII ra mắt đại hội - Ảnh: TTXVN

Phiên bế mạc Đại hội XII của Đảng bắt đầu lúc 8g sáng 28-1. Tại phiên bế mạc, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Đinh Thế Huynh đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

19 thành viên Bộ Chính trị

Theo kết quả do ông Đinh Thế Huynh trình bày, Hội nghị lần thứ nhất đã bầu ra Bộ chính trị gồm 19 thành viên, gồm:

1. Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư
2. Trần Đại Quang - Đại tướng, Bộ trưởng Công an
3. Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó chủ tịch Quốc hội
4. Ngô Xuân Lịch - Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
5. Tô Lâm - Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
6. Nguyễn Xuân Phúc - Phó thủ tướng Chính phủ
7. Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
8. Đinh Thế Huynh - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
9. Phạm Minh Chính - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương
10. Tòng Thị Phóng - Phó chủ tịch Quốc hội
11. Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
12. Trần Quốc Vượng - Chánh văn phòng Trung ương Đảng
13. Phạm Bình Minh - Phó thủ tướng Chính phủ
14. Trương Thị Mai - Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội 
15. Trương Hòa Bình - Chánh án TAND Tối cao 
16. Nguyễn Văn Bình - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 
17. Võ Văn Thưởng - Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TP HCM 
18. Đinh La Thăng - Bộ trưởng Giao thông vận tải 
19. Hoàng Trung Hải - Phó thủ tướng Chính phủ

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Chấp hành Trung ương đã bầu ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tái cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị phân công một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư.

Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu 3 người vào Ban Bí thư gồm: 

1. Lương Cường 
2. Nguyễn Văn Nên 
3. Nguyễn Hòa Bình

21 thành viên Ủy ban Kiểm tra 

Ban Chấp hành Trung ương đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII gồm 21 người:

1. Trần Quốc Vượng
2. Mai Trực
3. Nguyễn Đức Hải
4. Sa Như Hòa
5. Bùi Thị Minh Hoài
6. Nguyễn Thanh Sơn
7. Nguyễn Văn Nhân
8. Tô Quang Thu
9.Trần Cẩm Tú
10. Nguyễn Công Học
11.Võ Minh Khương
12. Nguyễn Văn Doanh
13. Nguyễn Thị Bích Ngà
14. Hà Quốc Trị
15. Cao Văn Thống
16. Vũ Khắc Hùng
17.Nghiêm Phú Cường
18. Nguyễn Thế Toàn
19. Nguyễn Quốc Hiệp
20. Huỳnh Thị Xuân Lam
21. Trần Tiến Hưng 
Ban Chấp hành Trung ương đã bầu ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, làm Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Sau phần công bố kết quả bầu cử, chủ tịch nước Trương Tấn Sang mời Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII ra mắt.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn các đại biểu Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Trung ương, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng. 

Tổng bí thư nói Ban Chấp hành Trung ương khóa XII nhận thức đây là trọng trách lớn lao trước Đảng, nhân dân, đất nước và cũng là vinh dự, nguồn động viên hết sức to lớn để vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao, đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục phát triển. 

Tổng Bí thư khẳng định: Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sẽ cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục phát huy những truyền thống vẻ vang, kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, tăng cường đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới cơ sở, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đọc diễn văn bế mạc Đại hội. 

Theo Tổng bí thư, sau hơn 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới", với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình đề ra. 

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI; Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XI và Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm các đồng chí tiêu biểu cho hơn 4,5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn và phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức để gánh vác trọng trách nặng nề do Đảng và nhân dân giao phó. 

Các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và 2 năm thực hiện Hiến pháp năm 2013; kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Các văn kiện tiếp tục khẳng định, hoàn thiện quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng ta trên cơ sở vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tiếp thu những kinh nghiệm quốc tế phù hợp với điều kiện nước ta; xác định mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới đầy triển vọng nhưng cũng không ít thách thức. 

Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm sắt đá của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong những năm tới, thực hiện bằng được mục tiêu tổng quát là "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên định, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước. Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới". 

Để thực hiện mục tiêu cao cả đó, Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng, có giá trị định hướng và chỉ đạo sâu sắc toàn bộ quá trình triển khai tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Nhận thức sâu sắc sứ mệnh lịch sử và trọng trách trước đất nước, dân tộc, Đại hội khẳng định quyết tâm tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực trí tuệ, phẩm chất và đạo đức cách mạng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Đại hội nhấn mạnh yêu cầu tăng cường sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng trên cơ sở Cương lĩnh, đường lối, quan điểm, nguyên tắc của Đảng; thường xuyên bồi đắp sự gắn bó mật thiết, máu thịt giữa Đảng với nhân dân - những phẩm chất cao quý, tốt đẹp, cốt lõi thể hiện bản chất và sức sống của Đảng. 

Đại hội đã tiến hành nghiêm túc, đúng Điều lệ Đảng, sáng suốt lựa chọn và bầu các đồng chí đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: 180 đồng chí Ủy viên Trung ương chính thức và 20 đồng chí Ủy viên Trung ương dự khuyết. Đại hội trao cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trọng trách lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Nhận rõ trách nhiệm to lớn, nặng nề song hết sức vẻ vang trước Đảng, nhân dân và đất nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nguyện đoàn kết một lòng, toàn tâm toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phát huy năng lực, đem hết sức mình cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ to lớn đã được Đại hội xác định.

Tổng Bí thư bày tỏ trân trọng, nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cảm ơn sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm và những đóng góp quý báu của các cấp ủy, tổ chức đảng, của toàn thể cán bộ, đảng viên, các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, các vị lão thành cách mạng, các nhân sĩ, trí thức, cùng đông đảo nhân dân và chiến sĩ trên cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài vào dự thảo các văn kiện Đại hội, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội. 

NHÓM PV

12 nhận xét:

 1. chúc mừng thành công của đại hội XII, đúng như người dân mong lợi, một Đại hội nhiều đổi mới, chặt chẽ nhưng hết sức dân chủ đã diễn ra, hy vọng với sức trẻ chiếm đa số thì Bộ chính trị XII sẽ lèo lái con thuyền cách mạng của dân tộc thẳng tiến đi lên, vượt qua nhiều thách thức, cam go, bảo vệ toàn vẹn lợi ích của quốc gia dan tộc.

  Trả lờiXóa
 2. Như vậy là Đại hội đã bầu ra được những con người tài năng nhất để lãnh đạo Đảng, lãnh đạo đất nước trong thời gian tới. Mong rằng họ sẽ tiếp bước những người đi trước tiếp tục đưa đất nước phát triển đi lên, đạt được những thành công mới, sánh bước cùng bè bạn năm châu.

  Trả lờiXóa
 3. Đại hội 12 đã kết thúc, bầu ra được những cán bộ chủ chốt trong ban chấp hành trung ương Đảng khóa mới sẽ lãnh đạo đất nước ta ngày càng phát triển. Hy vọng rằng những nhà lãnh đạo được sự tín nhiệm, tin tưởng này sẽ làm tốt vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với đất nước, với nhân dân, không phụ sự kỳ vọng của nhân dân vào họ.

  Trả lờiXóa
 4. Đại hội là sự tổng kết 30 năm đổi mới của đất nước ta, nhìn lại chặng đường đó, đất nước ta đã có nhiều đổi thay, khởi sắc. Kì đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp cho dù có những kẻ xấu tìm đủ mọi cách tuyên truyền, phá hoại quyết liệt đến đâu. Tính dân chủ và đổi mới cũng như sự kỉ cương, thống nhất trong Đảng và bộ máy nhà nước đã được thể hiện qua kì đại hội này. Mong rằng những nhà lãnh đạo mới sẽ tiếp tục đưa nước ta phát triển ngày một vững mạnh hơn.

  Trả lờiXóa
 5. Song hỷ lâm môn khi chúng ta đang trong giai đoạn chuẩn bị đón tết thì Đại Hội Đảng diễn ra thành công tốt đẹp. Chúng ta có thể cùng nhau tiến tới một tương lai không xa cuộc sống Nhân dân chúng ta phát triển mạnh hơn nữa, đất nước bình yên hơn nữa, cuộc sống bao giờ cũng vui như những ngày song hỷ lâm môn này.

  Trả lờiXóa
 6. Chắc sau đại hội Đảng lần này, bản thân bọn chúng cảm thấy xấu hổ lắm mà khó lòng ngẩng mặt lên nhìn đời. Qua đây chúng ta cũng thấy được một điều cơ bản rằng khi toàn dân chúng ta đoàn kết một lòng, tin tưởng tuyệt đối vào con đường mà Đảng Cộng sản Việt Nam vĩ đại của chúng ta đang đưa cả dân tộc đi là điều đúng đắn nhất trong tất cả mọi hoàn cảnh.

  Trả lờiXóa
 7. Chưa bao giờ tôi thấy Đại hội Đảng bộ lại rầm rộ như Đại hội khóa XII này. Tôi hy vọng 19 gương mặt tiêu biểu trong Bộ Chính trị khóa này có nhiều sức khỏe, tận tâm, tận lực đưa đất nước Việt Nam của chúng ta phát triển đi lên, đời sống nhân dân các vùng sâu vùng xa không còn đói khổ, nạn tham nhũng không còn nhiều nữa, phổ cập văn hóa tri thức đến toàn dân, y tế nước nhà phát triển cho người dân đã không có tiền lại bệnh tật bớt khổ, nền kinh tế nước nhà phát triển trong khu vực và cả trên thế giới,... mong muốn của người dân như chúng tôi còn nhiều lắm. Mong các Ủy viên Bộ Chính trị sẽ phát huy mọi sức mạnh đưa đất nước phát triển.

  Trả lờiXóa
 8. Chúc các đồng chí Ủy viên Bộ chính trị khóa 12 sức khỏe, mong các ủy viên đem lại sinh khí mới lãnh đạo đất nước phát triển. Chúc các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ chính trị khóa 11, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng đất nước chống nạn tham nhũng hoành hành trong đảng.Chúc các vị lão thành sang năm mới mạnh khỏe.

  Trả lờiXóa
 9. Trước hết tôi gửi lời chúc mừng đại hội 12 thành công tốt đẹp. Tôi chúc các đồng chí trúng cử trong Bộ Chính Trị phát huy được Tài Đức của mình công hiến cho đất nước. Tôi thực sự tin tưởng Bộ Chính Trị trong nhiệm kỳ mới sẽ thực sự chèo lái đưa nước ta vứng mạnh.

  Trả lờiXóa
 10. Chúc mừng đại hội thành công. Rất mong các anh, các chị sẽ lèo lái đất nước đi lên vững vàng trong thời gian đến, loại trừ những xấu xa đang tồn tại trong xã hội, làm trong sạch đội ngủ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, giữ gìn chủ quyền đất nước và đen lại sự ấm no hạnh phúc thật sự cho nhân dân trong thời đại mới.

  Trả lờiXóa
 11. Tất cả là ở phía trước ... CHúc các vị đại biểu dồi dào sức khỏe , trong nhiệm kỳ này để lại một dấu ấn lịch sử trong công cuộc đổi mới đồng bộ sẽ kiểm soát được quền lực thì tham nhũng lãng phí sẽ ko còn ; để phát triển đất nước , mang lại lợi ích thiết thực và đó cũng là kỳ vọng của nhân dân .

  Trả lờiXóa
 12. Dấu ấn các bộ trưởng trúng ủy viên bộ chính trị chọn đúng ý đảng lòng dân ..năm mới chúc toàn bộ ủy viên bộ chính trị cùng gia đình an khang thịnh vượng ,sức khỏe dồi dào để lãnh đạo đất nước trong thời kỳ đổi mới ,nhất là tệ quan liêu ,tham nhũng ,vô cảm , nhân dân thực sự tin tưởng

  Trả lờiXóa

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog