Chia sẻ

Tre Làng

TIÊU CHUẨN CHỨC DANH TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC...

Tiêu chuẩn chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước…

(PL)-Tổng Bí thư phải là người tiêu biểu nhất về đạo đức và trí tuệ của toàn Đảng.

Đó là một những nội dung được quy định rõ trong Quy định 90 về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý vừa được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành mới đây.

Các đại biểu chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội XII. Ảnh: TTXVN

Theo Quy định 90, các chức danh lãnh đạo Đảng và Nhà nước như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội phải bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn chung của ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Bên cạnh đó, tiêu chuẩn cứng đối với các chức danh nói trên là đã kinh qua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở chức danh bí thư tỉnh/thành ủy hoặc trưởng ban, bộ, ngành trung ương; tham gia Bộ Chính trị trọn một nhiệm kỳ trở lên (trường hợp đặc biệt do Trung ương quyết định).

Ngoài ra, mỗi chức danh cần có những phẩm chất, năng lực phù hợp với từng vị trí cụ thể.

Tiêu chuẩn Tổng Bí thư

Tổng Bí thư là chức danh cao nhất trong Đảng, do Trung ương bầu ra trong số ủy viên Bộ Chính trị.

Theo Quy định 90, Tổng Bí thư phải là người có uy tín cao trong Trung ương, Bộ Chính trị và trong toàn Đảng; là trung tâm đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và sức mạnh thời đại để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư phải là người tiêu biểu nhất về đạo đức, trí tuệ của toàn Đảng. Có trình độ cao về lý luận chính trị, xây dựng Đảng. Có kiến thức sâu, rộng, toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… Có bản lĩnh chính trị, năng lực nghiên cứu, phát hiện, đề xuất, phát triển tư tưởng mới và chiến lược lớn, lâu dài. Phải có phẩm chất, năng lực quyết đoán, quyết liệt để quyết định những vấn đề khó, phức tạp liên quan đến vận mệnh của Đảng, quốc gia, dân tộc.

Tổng Bí thư cần có năng lực lãnh đạo, điều hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; có năng lực chỉ đạo chuẩn bị, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đặc biệt là người kế nhiệm.

Ba chức danh Nhà nước

Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội là ba chức danh đứng đầu Nhà nước, do Quốc hội bầu. Do đặc thù chức năng, nhiệm vụ luật định, Quy định 90 của Bộ Chính trị đặt ra một số tiêu chuẩn riêng cho từng chức danh.

Với Chủ tịch nước, phải có năng lực nổi trội, toàn diện trên các mặt công tác, nhất là lĩnh vực đối nội, đối ngoại, an ninh, quốc phòng và phải có hiểu biết sâu, rộng về công tác tư pháp; là trung tâm đoàn kết các lực lượng xã hội và các cộng đồng dân tộc trong, ngoài nước. Quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công. 

Với Thủ tướng Chính phủ, phải có năng lực nổi trội trong hoạch định chiến lược; quyết đoán, quyết liệt, kịp thời để quyết định những vấn đề khó, phức tạp liên quan đến lĩnh vực hành pháp. Có khả năng hiểu biết sâu, rộng nền hành chính quốc gia, kinh tế-xã hội đất nước; kinh tế, chính trị thế giới và hội nhập quốc tế. Có năng lực toàn diện về tổ chức, quản lý, chỉ đạo, điều hành cơ quan hành chính nhà nước...

Với Chủ tịch Quốc hội, phải là người quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công. Có năng lực nổi trội, toàn diện trong các lĩnh vực công tác, nhất là trong chỉ đạo thể chế hóa đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng pháp luật, giám sát thực thi pháp luật và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước…

Chủ tịch Quốc hội phải có khả năng hiểu biết sâu sắc hệ thống pháp luật của Việt Nam, pháp luật và thông lệ quốc tế. Có năng lực điều hành chất lượng, hiệu quả các phiên họp của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

***

Cách thức để thực hiện kiểm soát quyền lực

Cán bộ diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý là những cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, được nhân dân bầu, Đảng, Nhà nước giao các vị trí hết sức quan trọng với chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn cao. Do đó đòi hỏi những cán bộ cấp cao phải là những người trước hết phải có đạo đức trong sáng, biết đặt lợi ích của nhân dân, quốc gia - dân tộc, tập thể lên trên lợi ích cá nhân, sử dụng quyền lực được giao vào những mục đích, mục tiêu chung của xã hội, đất nước, để mang lại sự phát triển của đất nước, cuộc sống công bằng, dân chủ, văn minh cho nhân dân.

Thông qua tiêu chuẩn này, Đảng tiếp tục khẳng định mục tiêu, lý tưởng của Đảng là vì lợi ích của quần chúng nhân dân, cán bộ cấp cao của Đảng được trao quyền lực là để tận tâm, tận lực làm việc phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước chứ không được dùng để thu vén lợi ích cá nhân. 

Việc ban hành công khai các tiêu chuẩn này vừa thể hiện quyết tâm của Đảng ta, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đấu tranh không khoan nhượng với tình trạng suy thoái đạo đức, tham nhũng, lợi ích nhóm trong một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý nhưng cũng đồng thời là công cụ để đảng viên, nhân dân giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng trong việc sử dụng quyền lực được giao; là một trong những cách thức để thực hiện cơ chế kiểm soát quyền lực của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. 

Theo quy định này, năm 2019 Trung ương, Bộ Chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng sẽ tiến hành đánh giá cán bộ tổng thể cho cả nhiệm kỳ 2015-2020.

Các cấp ủy, tổ chức đảng sẽ căn cứ quy định này để tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa các tiêu chuẩn đối với cấp ủy viên các cấp trong Đảng, sử dụng kết quả đánh giá cán bộ thông qua bộ tiêu chí như một công cụ hữu hiệu để đánh giá đúng cán bộ, chuẩn bị cho việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tại Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; cũng như nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo các cơ quan của Đảng, Nhà nước, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các đại hội nhiệm kỳ tiếp theo.

Ông NGUYỄN THANH BÌNH, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương (trả lời báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày 21-8-2017)

NGHĨA NHÂN

4 nhận xét:

 1. Quan điểm của tôi là lượng đổi đến độ đòi hỏi phải xác lập được chất mới cho phù hợp với tuổi trưởng thành của Tổ quốc. Tôi đồng ý với việc duy trì vai trò và mô hình độc Đảng lãnh đạo thống nhất như hiện nay nhưng phải kiện toàn hoàn thiện cách thức tổ chức này hơn. Như một chàng trai trưởng thành vạm vỡ, vai đô ngực nở thì không thể cứ bị mặc được chiếc áo thuở sơ sanh. Tôi cho rằng, đã đến lúc cần phải thay đổi vè cơ cấu kiện toàn tổ chức sao cho dảm bảo dân chủ khách quan hơn. Chẳng hạn như công tác nhân sự phải làm sớm hơn, công bố rộng rãi để cho người dân theo dõi và những nhân sự có cơ hội được chứng tỏ phẩm chất của họ, đẻ phát huy cao độ tính cạnh tranh thúc đẩy nhân tài. Công tác này, nên giữa nhiệm kỳ là phải chuẩn bị trình ra trước Quốc hội, sau đó liên tục kiện toàn bổ sung để cho toàn dân được tham gia công khai, dân chủ. Sai những hiệp thương từ Mặt Trận TQ, cũng như báo cáo từ Trung ương Đảng, QH sẽ là những người đại diện cho dân chúng, chốt danh sách đẻ nhân dân thực thi quyền công dân của họ là qua những sự lựa chọn từ Bầu cử.
  Thứ hai, tôi cho rằng, giờ là lúc phải tổ chức bầu cử trước, để lựa chọn bộ máy Nhà nước, cũng như lấy ý kiến từ lá phiếu của nhân dân về danh sách các ứng cử viên cho đại hội Đảng. Đại hội Đảng sẽ diễn ra sau khi đã có két quả của việc dân bầu qua lá phiếu tín nhiệm của bàu cử. Thứ 3 là, Khi bộ máy chính quyền mới được lựa chọn xong, thì họ cần phải có thời gian học việc, và chuyển giao công việc từ những người tiền nhiệm (giống như Mỹ chẳng hạn), đó là cơ hội để họ có thời gian chuẩn bị quan điểm của mình trình ra đại hội Đảng. Từ trước đến nay tôi thấy buồn là Dại hội Dảng toàn quốc, là nơi thể hiện đường lối kế hoạch của một nhiệm kỳ đại hội, nhưng mà đường lối chính trị của BCHTW lại chỉ do Tổng Bí thư của nhiệm kỳ trước đề xuất chung chung cho nhiệm kỳ sau. Thực chất đó là chiếc áo của thời Đảng hoạt động bí mật, bị đế quốc tay sai xem là hoạt động bất hợp, hay thời kỳ quân huấn chính (theo thuyết tam dân của Tôn Trung Sơn); còn nay chúng ta đã bước sang thời kỳ hiến chính rồi mà thủ pháp vẫn áp dụng chiếc áo sơ sanh như vậy thì có khác nào đang tự bó tay, còng chân lại cho khỏi đi nhanh không? Quan điểm của tôi, bây giờ, đại hội Dảng toàn quốc là diễn đàn chính trị quốc gia, không chỉ để tân Tổng bí thư báo cáo đường hướng lãnh dạo của mình trong nhiệm kỳ, mà quan trọng là để nghe những người dân lựa chọn vào bộ máy Nhà nước thể hiện quan điểm của họ trong nhiệm kỳ ra sao. Nếu chúng ta làm tốt điều này thì giờ thử hỏi còn nước nào dám há miệng độc đảng là không có dân chủ không?...

  Trả lờiXóa
 2. Đảng và nhà nước ta đang có những đổi mới rõ rệt, những tiêu chuẩn này là hoàn toàn phù hợp và đó sẽ là thước đo cho việc đề bạt những người có đủ năng lực và trình độ để đứng lên lãnh đạo đất nước, với tiêu chuẩn này sẽ giảm được rất nhiều việc tham ô, tham nhũng, chạy chức chạy quyền, giúp nhân dân chọn ra những người xứng đáng đại diện cho toàn thể quần chúng nhân dân lãnh đạo cuộc cách mạng của dân tộc, đưa nước ta ngày một đi lên.

  Trả lờiXóa
 3. Chúng ta hi vọng rằng với tiêu chuẩn này sẽ là thước đo chuẩn mực để bồi dưỡng thế hệ lãnh đạo, những nhân tài cao cấp của đất nước. Đồng thời cũng cho thấy được tư duy đổi mới toàn diện phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ học vấn của lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng, nhà nước. Họ thực sự trở thành những tâm gương tiêu biểu đất nước.

  Trả lờiXóa
 4. Các cấp ủy, tổ chức đảng sẽ căn cứ quy định này để tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa các tiêu chuẩn đối với cấp ủy viên các cấp trong Đảng, sử dụng kết quả đánh giá cán bộ thông qua bộ tiêu chí như một công cụ hữu hiệu để đánh giá đúng cán bộ, chuẩn bị cho việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tại Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; cũng như nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo các cơ quan của Đảng, Nhà nước, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các đại hội nhiệm kỳ tiếp theo.

  Trả lờiXóa

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog