Chia sẻ

Tre Làng

TỰ Ý LẬP QUỸ "TRAO QUÀ ĐÁP NGHĨA TRƯỜNG SA" CỦA TÂN ĐÔNG VÕ LÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT.

Như bác chủ nhà Phạm Tuấn đã đăng Quyết định Số: 557/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tại Điều 2 khoản 1, điểm c:

"Bộ Quốc phòng có trách nhiệm "Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tổ chức các phong trào vận động lập Quỹ."

Như vậy, tất cả mọi cơ quan tổ chức muốn quyên góp cho Quỹ đều phải đặt dưới sự chủ trì, cho phép và giám sát của Bộ Quốc phòng.

Anh bạn Tan Dong VO tự ý quyên góp chưa có sự đồng ý của Bộ Quốc phòng là việc làm bậy bạ, mờ ám, VI PHẠM PHÁP LUẬT.


KÍNH BÁO VỚI ĐỒNG BÀO TRONG NƯỚC VÀ CÁN BỘ CHIẾN SĨ LLVT NHÂN DÂN.

Sau khi xem xét kỹ bài viết kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước ủng hộ cho cán bộ chiến sỹ và nhân dân trên đảo Trường Sa của kênh VHK CHANEL do một trang facebook Tan Dong VO- một thành phần không rõ lai lịch hiện đang sống ở Australia với cái gọi là TRAO QUÀ " ĐÁP NGHĨA TRƯỜNG SA". Đây là một kênh vận động quyên góp không rõ ràng và chưa có cấp chính quyền nào của Nhà nước Việt Nam hay Quân đội nhân dân Việt Nam cho phép hoạt động.

Đối với Quân đội, trong thời gian qua TCCT, các cơ quan chuyên trách Bộ Quốc phòng đã có nhiều văn bản quán triệt và cảnh báo cán bộ chiến sỹ không được tham gia vào các hội, nhóm, tham gia các hoạt động từ thiện hoặc núp bóng từ thiện khi chưa có sự cho phép của đơn vị và các cấp có thẩm quyền; nếu chúng ta lầm tưởng thì sẽ mắc vào những hành vi vi phạm pháp luật.

Vì vậy, chúng tôi đề nghị đồng bào trong và ngoài nước, các đồng chí trong LLVT nhân dân xem xét kỹ trước khi ủng hộ cái gọi là chương trình TRAO QUÀ " ĐÁP NGHĨA TRƯỜNG SA " này kẻo dính vào những chiêu trò lừa đảo trên mạng mà thời gian qua TCCT, các cơ quan chuyên trách Bộ Quốc phòng thông báo và quán triệt và cảnh báo cho cán bộ chiến sỹ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Kênh VHK CHANEL không phải là kênh chính thức ủng hộ cho Đảo Trường Sa, không được các cấp có thẩm quyền Chính phủ Việt Nam cho phép.

Để toàn Đảng, toàn quân chăm lo xây dựng Trường sa thân yêu của Tổ quốc, nằm trong chương trình “Tất cả vì Trường Sa thân yêu” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phát động, kính đề nghị đồng bào trong nước và kiều bào nước ngoài, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước có tấm lòng hướng về Trường Sa thân yêu của chúng ta thì hãy tìm đến địa chỉ: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh thành hoặc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Để kịp thời hơn thì liên hệ trực tiếp với Ban vận động “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” UBMTTQ tỉnh Khánh hòa, Phòng Chính sách-Cục Chính trị-Quân Chủng Hải quân hoặc Lữ đoàn 146 (Đoàn Trường Sa) Vùng 4- Quân Chủng Hải quân. Đồng bào, đồng chí không nên ủng hộ qua các địa chỉ mà mình chưa biết rõ, nhất là các địa chỉ có yếu tố nước ngoài để tránh tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật.

Đồng bào và các đồng chí có thể thể tham khảo thêm 02 Quyết định của Thủ tướng để thể hiện đúng pháp luật về trách nhiệm của mình vì Trường Sa thân yêu của chúng ta:

1. TOÀN VĂN QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP "QUỸ VÌ TRƯỜNG SA THÂN YÊU":

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG “QUỸ VÌ TRƯỜNG SA THÂN YÊU”
----------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập và hoạt động “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” dưới đây gọi tắt là Quỹ với các nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu:

a) Tuyên truyền vận động cả nước hướng về Trường Sa, nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân trong và ngoài nước về vị trí, vai trò của biển đảo với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa Nghị quyết về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” vào cuộc sống đáp ứng yêu cầu xã hội hóa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới.

b) Huy động mọi nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội tham gia vào xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo nói chung và quần đảo Trường Sa nói riêng. Tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện hỗ trợ vật chất, tài chính để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân huyện Trường Sa.

2. Yêu cầu:

a) Tổ chức các phong trào vận động các ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, các thành phần kinh tế, cá nhân trong và ngoài nước tham gia ủng hộ, đóng góp vào “Quỹ vì Trường Sa thân yêu”.

b) “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” là nguồn kinh phí huy động tự nguyện (không bắt buộc) từ đóng góp, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong và ngoài nước để góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân huyện Trường Sa và các nhà dàn DKI (sau đây gọi là quân, dân huyện Trường Sa). Nhằm từng bước giảm bớt khó khăn về vật chất và tinh thần cho quân và dân huyện Trường Sa.

3. Nguồn hình thành Quỹ:

Huy động từ đóng góp tự nguyện của:

- Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

- Các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong và ngoài nước.

4. Nội dung chi:

“Quỹ vì Trường Sa thân yêu” dùng để hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân huyện Trường Sa, nhà dàn DKI.

5. Nguyên tắc hoạt động:

- Quỹ thành lập và hoạt động không vì lợi nhuận.

- Quỹ hoạt động theo quy định của pháp luật và cơ quan có thẩm quyền.

- Quỹ phải thực hiện mọi khoản thu, chi công khai, minh bạch về tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Bộ Quốc phòng:

a) Thành lập Ban Chỉ đạo “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là Trưởng ban, các thành viên gồm đại diện của các Bộ, ngành và địa phương liên quan.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện các quy định tại Quyết định này. Nghiên cứu đề xuất các hình thức ghi công, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp lập Quỹ.

b) Quản lý, điều hành Quỹ.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tổ chức các phong trào vận động lập Quỹ.

d) Chỉ đạo việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ đúng mục đích và hiệu quả.

đ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng Quỹ; ban hành các chế độ, chính sách đặc thù sử dụng nguồn “Quỹ vì Trường Sa thân yêu”.

2. Ban Chỉ đạo “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” có con dấu riêng. “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” có tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước.

3. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan đoàn thể các cấp, doanh nghiệp và các cơ quan báo chí có trách nhiệm tuyên truyền, vận động và tổ chức cho các đơn vị, cá nhân tham gia đóng góp vào “Quỹ vì Trường Sa thân yêu”.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN Phạm Văn Phượng, Kiều Đình Thụ, các Vụ: NC, PL, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b)

THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng.

***

2. QUYẾT ĐỊNH ĐỔI TÊN “QUỸ VÌ TRƯỜNG SA THÂN YÊU” THÀNH “QUỸ VÌ BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM”

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Số: 354/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
ĐỔI TÊN “QUỸ VÌ TRƯỜNG SA THÂN YÊU” THÀNH “QUỸ VÌ BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM”
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Chỉ đạo “Quỹ vì Trường Sa thân yêu”
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” thành “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các Thành viên Ban Chỉ đạo “Quỹ vì Trường Sa thân yêu;
- Cục Dân vận/Tổng cục Chính trị QĐNDVN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TCCV, Công báo;
- Lưu: VT, NC (2b).KN 125 THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc.

***

Hình 1: TRANG FACEBOOK CỦA TAN DONG VO (gạch chéo).

Hình 2: hình ảnh cán bộ chiến sỹ Đảo Trường sa được sử dụng nước sạch từ “Quỹ vì Trường Sa thân yêu”, (nay là “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”)

Nguồn:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012264212885&hc_ref=ART2oKgSPSXMK1XwTi1GXdTCwJrFJ4-U9-ojOFH_rIWfj_VwSNwvRWpjjUnTDxB0bJM

2 nhận xét:

  1. có thể nói tâm chân tình mà đồng bào xa quê nhất là kiều bào đóng góp ủng hộ cán bộ chiến sỷ trường Sa là rất đáng quý nhưng xin các bạn hảy cảnh tỉnh để gửi niềm tin đó đúng chổ để không bị bọn xấu lợi dụng chuộc lợi. Đồng thời nên tìm đến chổ uy tín để thực hiện gửi niềm tin đúng chổ đến các cơ sở nhà nước để không bị cac đối tượng xấu chuộc lợi qua đó có niềm tin chung tay bảo vệ trường sa

    Trả lờiXóa
  2. Có tiền thì cứ đưa ra tặng họ thôi đằng này làm rùm beng lên gây quỹ này nọ, chắc gì thằng cha này đã chuyển được đến tay các chiến sỹ trường sa cơ chứ, hay lại một phan anh thứ hai, chưa kể đến việc vi phạm quy định của nhà nước, đúng là rõ ràng biết sai mà vẫn cố tình làm mà

    Trả lờiXóa

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog