Chia sẻ

Tre Làng

AI CẦN THẰNG HỀ MỒM LÔNG ĐẠI DIỆN CHO MÌNH NƠI QUỐC HỘI? Cuteo@ Một thằng hề mồm lông vừa mới tự ứng cử Đại biểu Quốc hội. Hãy tưởng tượng, trong Quốc hội - Cơ quan quyền lực cao nhất, đ...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog